Sprzęt dla szkół 0% VAT


Na podstawie "Ustawy o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:
• dla placówek oświatowych - szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, uczelnie wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
• dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.
 

Stawką podatku VAT w wysokości 0% objęte są następujące towary:
• Jednostki centralne komputerów, monitory, zestawy komputerowe, drukarki, skanery, serwery.
• Sprzęt do transmisji danych cyfrowych (modemy routery, switche itp.).
• Urządzenia komputerowe do pisma Braille'a.
 

Warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać z preferencyjnej stawki VAT należy dostarczyć w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
• formularz zamówienia (do pobrania plik doc)
• potwierdzenie zamówienia od organu prowadzącego placówkę oświatową,
• zaświadczenie potwierdzające istnienie instytucji oświatowej.
 

Elementy, które powinno zwierać zamówienie:
• nazwę i adres szkoły lub przedszkola nabywającego towary,
• numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy szkoły lub przedszkola,
• nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała szkoła lub przedszkole,
• potwierdzenie organu nadzorującego, że  zamawiany jest związany działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.
 

Typy zaświadczeń:
• zaświadczenie o prowadzeniu szkoły lub przedszkola przedstawiają szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego,
• urzędowo poświadczoną kopię zezwolenia na utworzenie szkoły lub przedszkola przedstawiają szkoły i przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne,
• urzędowo poświadczoną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli przedstawiają szkoły i przedszkola niepubliczne.

Zastosowanie stawki preferencyjnej 0% dla dostawy sprzętu komputerowego do placówek oświatowych może budzić wątpliwości. Dlatego też podatnikom mającym zastrzeżenia zaleca się wystąpienie z wnioskiem o interpretację do urzędu skarbowego, szczególnie jeżeli chodzi dostawę niektórych urządzeń oraz dostaw na rzecz placówek, które nie są wprost wymienione w ustawie o VAT.